Hieronder kan u de statuten van onze club nalezen.

Statuten “Cameraclub Videomanie” v.z.w.
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1988.
Aangepaste versie,aan latere bijlagen.

N. 1131(16532)

CAMERACLUB VIDEOMANIE
Brandweerstraat 2
9470 Denderleeuw
Identificatienummer: 1131/88

De ondergetekenden:
1.De heer Theo Verkoelen,bediende,wonende te 9470 Denderleeuw,Brandweerstraat 2;
2.De Heer Luc De Ville,bediende,wonende te 9570 Lierde,Langestraat 18;
3.De heer Maarten Raman,zelfstandige,wonende te 9308 Hofstade,Stwg op Aalst 78.
Allen van Belgische nationaliteit,verklaren bij deze een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen.

HOOFDSTUK I. - Benaming,zetel,doel der vereniging

Artikel 1. De vereniging is genaamd Cameraclub “Videomanie”,ze heeft haar maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw,Brandweerstraat 2.De maatschappelijke zetel kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de beheerraad.

Artikel 2. De vereniging heeft tot doel het bevorderen en aanleren van cameraopnamen,en het monteren ervan.Zij streeft naar de verwezenlijking van dit doel door alle middelen,waaronder voornamelijk :
1°- Het inrichten van vergaderingen voor de leden,hun wegwijs maken in het medium Video,via theoretische,visuele en praktische onderrichtingen.
2°- Het huren of aanwerven van optische instrumenten (lenzen) audio-en visuele video en TV-materialen (Video,camera,enz…):
3°- Het vertonen van video-opnamen door haar leden gemaakt,enz…;
4°- Het verwezenlijken van Video/Cameraproducties en het maken van de noodwendige kopieën van deze producties;
5°- Het stichten en uitbaten van een tijdschrift,videocursus,vlugschriften of publicaties in verband met video en aanverwante;
6°- De vereniging mag ook op bijkomstige wijze,zekere economische activiteiten uitoefenen,op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

De vereniging mag,op algemene wijze,hetzij rechtstreeks,het zij door middel van afstand,van aanbrengst,van samensmelting,van deelneming,van financiële tussenkomst,van aankoop van aandelen,of op elke andere wijze,zich interesseren in alle ondernemingen die eveneens verband houden met film,video,fotografie en aanverwante nijverheden.De vereniging ontzegt zich alle inmenging in zaken van godsdienstige of politieke aard.

HOOFDSTUK II. - Leden

Artikel 3. De vereniging is samengesteld uit de comparanten,de personen welke later als werkende leden zullen aangenomen worden.Het aantal leden is niet beperkt,doch mag niet lager zijn dan drie.

Artikel 4. De beheerraad alleen heeft de macht nieuwe leden aan te nemen; te dien opzichte geniet hij een volstrekte vrijheid van beoordeling en is in geen geval gehouden zijn beslissing te rechtvaardigen.

Artikel 5. De lijst van de leden der vereniging zal ter griffie van de burgerlijke rechtbank neergelegd worden en ieder jaar na de gewone algemene vergadering aangevuld worden,zulks overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 6. De leden moeten jaarlijks een bijdrage storten, waarvan het bedrag zal vastgesteld worden door de beheerraad.De bijdrage is momenteel 60 Euro per jaar.Na 3 jaar lidmaatschap of langer,wordt slechts de helft van dit bedrag aangerekend.Om de twee jaar,mag het bedrag van deze bijdrage,door het bestuur (na stemming) herzien en bepaald worden.

Artikel 7. Ieder lid van de vereniging is vrij van als dusdanig uit te treden; hiertoe dient het zijn ontslag per aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de beheerraad.Het lid dat zijn bijdrage niet betaald heeft binnen de door het beheerraad vastgestelde tijdsbestek,wordt beschouwd als ontslagnemend. De uitsluiting van een lid kan door de beheerraad uitgesproken worden in de voorwaarden bepaald bij de wet van 27 juni 1921.Het lid moet daarvan verwittigd worden op de algemene vergadering die over zijn lot zal beslissen.Om geldig te zijn moet de uitsluiting vermeld staan in de dagorde der algemene vergadering en minstens twee derde van de stemmen verenigen.De beslissing zal door de beheerraad binnen de acht dagen aan de belanghebbende betekend worden.

Artikel 8. Het lid dat ontslag genomen heeft of uitgesloten wordt,heeft niet het minste recht op het maatschappelijk bezit en kan ook de terugbetaling van de bijdragen die het gestort heeft,niet terugeisen.

Artikel 9. De leden hebben geen recht op een bezoldiging uit welken hoofde het ook zij.De winsten door de vereniging gemaakt mogen aan de leden niet uitgekeerd worden,doch blijven verworven voor de vereniging en worden uitsluitend aangewend tot de verwezenlijking van haar doel.Het bezoldigde personeel van de vereniging wordt gekozen buiten haar leden.Doch de bepalingen van dit negende artikel kunnen niet ingeroepen worden tegen een lid,beheerder of een ander lid dat ingevolge verkoop,lening of anderszins,schuldeiser van de vereniging wordt;deze zal tegenover haar dezelfde rechten hebben als ieder ander schuldeiser.

HOOFDSTUK III. - Beheer

Artikel 10. De vereniging wordt beheerd door een beheerraad bestaande uit minstens drie, en hoogstens vijfentwintig leden,benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering.De beheerders worden gekozen door de algemene vergadering,voor een termijn van vijf jaar.Zo in de loop van de duurtijd van een mandaat de uitoefening hiervan openvalt,voleindt de beheerder die benoemd wordt om in de openstaande plaats te voorzien,het mandaat van zijn voorganger.De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

Artikel 11. De beheerraad kiest in zijn schoot een voorzitter,een secretaris en een schatbewaarder.De beheerraad houdt zitting op oproeping van de voorzitter,telkens als de belangen van de vereniging zulks vereisen,alsook op aanvraag van twee leden van de raad.
De oproeping zal de dagorde aangeven.De raad van beheer beslist bij volstrekte meerderheid,welke ook het aantal leden zij.Bij gelijkheid van stemmen is die van de voorzitter beslissend.

Artikel 12. De beheerraad bezit de meest uitgebreide macht inzake het beheren van de belangen van de vereniging.Alles wat door onderhavige standregelen of door de wet niet uitdrukkelijk aan de speciale algemene vergadering is voorbehouden,valt onder zijn bevoegdheid.De handtekeningen van de voorzitter en twee beheerders verbinden de vereniging.

Artikel 13. De leden van de beheerraad nemen geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging; zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 14. De rechtsgedingen worden in naam van de vereniging door de beheerraad,de gerechtelijke vervolgingen en de rechtsvorderingen door de zorgen van de voorzitter of de gevolmachtigde beheerder ingespannen of doorgevoerd.

Artikel 15. De beraadslagingen van de beheerraad worden in een bijzonder aktenregister geboektelk procesverbaal wordt ondertekend door al de beheerders die op de vergadering aanwezig waren.De uittreksels welke bij het gerecht of elders dienen voorgebracht.moeten de handtekening van de voorzitter of twee beheerders dragen.

HOOFDSTUK IV. - Algemene vergaderingen

Artikel 16. De leden van de vereniging komen op uitnodiging van het bestuur,minstens eenmaal per jaar in de maand december,in een bestuurs- of algemene vergadering bijeen,hetzij in de maatschappelijke zetel,hetzij in elke andere door het bestuur aangewezen plaats.Te allen tijde kan gezegde beheerraad een speciale algemene vergadering uitschrijven indien zulks door de belangen van de vereniging vereist wordt.De beheerraad is hiertoe schriftelijk gehouden,wanneer het vijfde van de leden zulks schriftelijk aanvraagt.

Artikel 17. Een beraadslaging van de algemene vergadering is noodzakelijk voor volgende punten:
1°- wijziging van de standregels;
2°- benoeming of afzetting van beheerders;
3°- goedkeuring van de begroting en rekeningen;
4°- ontbinding van de vereniging.

Artikel 18. Alle leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door middel van een gewone brief,minstens acht dagen op voorhand door de beheerraad toegezonden.De dagorde zal bij de oproeping gevoegd zijn.Ieder voorstel dat ondertekend is door een aantal leden,vertegenwoordigende het twintigste deel van de op de laatste jaarlijkse lijst voorkomende vennoten,zal op de dagorde aangebracht worden,onder beding evenwel dat het ten minste veertien dagen vóór de vastgestelde datum der algemene vergadering bij de beheerraad ingekomen zij.
Voor dringende gevallen kunnen er beslissingen getroffen worden buiten de dagorde om,maar dit enkel op initiatief en met toestemming van de beheerraad.

Artikel 19. De regelmatige geconstitueerde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de leden.Zij heeft de meest uitgebreide macht tot het uitvoeren of het bekrachtigen van al de verrichtingen welke de vereniging aanbelangen.Haar beslissingen zijn bindend voor al de leden,zowel voor die welke op de vergadering niet aanwezig waren als voor wie welke een andere mening zijn toegedaan.

Artikel 20. Al de leden hebben een gelijk stemrecht,op de vergadering; de stemmingen worden mondeling uitgebracht,behoudens wanneer het gaat om een benoeming of een afzetting van een beheerder of wanneer het gaat om de uitsluiting van een vennoot; in dergelijke gevallen moet de stemming geheim zijn.De leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.

Artikel 21. De voorstellen tot het aanbrengen van wijziging aan de standregels of tot het voortijdig ontbinden van de vereniging,zullen uitdrukkelijk op de dagorde vermeld worden.Om geldig aangenomen te zijn,moeten ze op de vergadering en op de beheerraad een bevestigende goedkeuring van twee derde op die datum ingeschreven leden behalen en bovendien moeten twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn.Doch indien dit quorum niet bereikt wordt op een eerste bijeenkomst,zal er een tweede samengeroepen worden dewelke zak kunnen beraadslagen, welk ook het aantal tegenwoordige leden zij; de beslissingen in dusdanige omstandigheden getroffen,zullen evenwel aan de burgerlijke rechtbank voor homologatie voorgelegd worden.

Artikel 22. De beraadslagingen van de algemene vergaderingen,alle samengevat onder vorm van processenverbaal, worden in een bijzonder aktenregister ingeschreven en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.De processen-verbaal die derden aanbelangen, zullen te hunner kennis gebracht worden door middel van afkondiging in het Belgisch Staatsblad of rechtstreeks per aangetekend schrijven.De afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of twee beheerders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - Rekeningen,begrotingen

Artikel 23. Het maatschappelijk jaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei; ieder jaar op het einde van het maatschappelijk jaar zullen de boeken gesloten worden en de raad zal de saldorekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende opmaken.Hij onderwerpt ze aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.

HOOFDSTUK VI. - Wijziging aan de standregels, ontbinding

Artikel 24. De onderhavige standregels kunnen gewijzigd worden overeenkomstig de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921,volgens artikels 8 en 9.

Artikel 25. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleelijk uitspreken mits akkoord van de beheerraad en de voorwaarden bepaald bij artikel 20 van 27 juni 1921 en overeenkomstig het artikel 21 van de standregels.De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt benoemt twee vereffenaars.Na delging van het passief zal het batig saldo toegekend worden aan een liefdadigheidswerk of aan een vereniging hebbende gelijkaardig doel als onderhavige vereniging.

HOOFDSTUK VII. - Algemeenheden

Artikel 26. Al de betwistingen die in de schoot van de vereniging zouden oprijzen zullen eerst aan de beheerraad voorgelegd worden.In geval één van de partijen weigert zich bij de genomen beslissing neer te leggen, zal het geschil voor en scheidsrechterscollege gebracht worden waarin een afgevaardigde van ieder der verschijnende partijen zetelt.Zo men hierbij geen overeenkomst bereikt, zal een derde scheidsrechter,aangeduid in onderling akkoord door partijen, het geschil beslechten.

Artikel 27. De vennoten zijn overeengekomen dat zo hun vereniging om het even welke oorzaak moest ophouden te genieten van het voordeel van de burgerlijke rechtspersoonlijkheid,zij verder onder haar leden zou blijven voortbestaan als vereniging van gemeen recht.

Artikel 28. Worden tot beheerders benoemd,de ondergetekenden in deze sub 1 tot en met 3,allen hier tegenwoordig en aannemende.De beheerders hebben vervolgens de heer (x) tot voorzitter,de heer (y) tot schatbewaarder en de heer (z) tot secretaris benoemd.

Opgemaakt in drie exemplaren,te Denderleeuw op 23 oktober 1987.
(getekend) de voorzitter.

(x) (y) (z) De namen van de beheerraad van destijds, werden in een latere staatsblad-bijlage gewijzigd door het huidig bestuur.

De Voorzitter,
Theo Verkoelen.

U kan onze statuten ook nalezen in Acrobat Reader (.pdf) -formaat.

Klik hier om deze te downloaden (220kb).

Beschikt u niet over het programma Acrobar Reader, dan kan u het hier gratis downloaden.
(Ter info: de installatie van dit programma is heel eenvoudig en geeft normaal geen enkel probleem)